Subiecte admitere barou noiembrie 2010

Subiecte admitere barou noiembrie 2010

ORGANIZAREA SI EXERCITAREA  PROFESIEI DE AVOCAT

1. Contractul de asistenţă juridică. Efecte. Incetare – 6 puncte

a) Contractul de asistenţă juridică. Efecte. Incetare

-Efecte general aplicabile 0,5 puncte

-Pentru activitatea sa profesională avocatul are dreptul la un onorariu şi la acoperirea tuturor cheltuielilor făcute în interesul procesual al clientului

-Contractul de asistenţă juridică legal încheiat este titlu executoriu

b) Efecte în activitatea de asistare şi/sau reprezentare – (art.138 statut) 1 punct

-Obligaţii de diligenţă – 0,25

-Competenţă profesională, cunoştinţe juridice adecvate, abilităţi practice specifice, pregătire rezonabil necesară – 0,25

-În caz de urgenţă pentru salvgardarea şi sau protejarea drepturilor şi intereselor clientului, avocatul poate asista şi angaja clientul chiar şi în măsura în care nu posedă competenţă profesională adecvată cu natura cauzei, dacă prin întârziere s-ar aduce atingere drepturilor şi intereselor clientului – 0,25

-Să se abţină să se angajeze ori de câte ori nu poate acorda asistenţă şi reprezentare competente – 0,25

c) Efecte în activitatea de consiliere (art.140 statut) 1,20 puncte

-Va acţiona cu tact şi răbdare pentru a explica toate aspectele cazului;0,20

-Va folosi cel mai potrivit limbaj în raport de starea şi experienţa clientului pentru ca acesta să aibă o reprezentare corectă şi completă asupra situaţiei sale juridice;0,20

-Se va consulta cu clientul pentru a stabili scopul, modalităţile şi finalitatea consilierii, precum şi soluţiile tehnice pe care le va urma pentru a realiza dacă este cazul asistenţa şi reprezentarea clientului;0,20

-Va respecta opţiunile clientului în ceea ce priveşte scopul şi finalitatea asistenţei şi reprezentării 0,20

-Nu e obligat să urmeze acele tehnici şi proceduri legale indicate arbitrar de client 0,20

Păstrează responsabilitatea tehnicilor şi procedurilor legale în măsura în care clientul a fost rezonabil informat asupra costurilor şi consecinţelor posibile ale acestor tehnici şi proceduri 0,20

d) Efecte în cazul în care asistă,reprezintă în comun mai mulţi clienţi – (art. 142 statut)- 0,80 puncte

-Consultă permanent fiecare dintre clienţi 0,20

-Rezolvarea problemei în mod amiabil şi profitabil tuturor 0,20

-Reprezentarea comună nu diminuează dreptul fiecărui client rezultat din relaţia client-avocat 0,20

-Între clienţii reprezentaţi în comun regula confidenţialităţii nu se aplică 0,20

e) Alte efecte (art.144, 145, 146, 147,148,149,150,151,152,153 din statut) 1 puncte (se acordă 0,10, de enumerat minimum 10 alte efecte

-Oferă opinie legală şi onestă cu privire la consecinţele de fapt şi juridice ale cazului în limita informaţiile furnizate de client;0,1 puncte

-E îndreptăţit să se retragă imediat şi să renunţe la asistarea şi reprezentarea clientului în cazul în care acţiunile şi scopurile clientului deşi aparent legale la începutul asistenţei se dovedesc pe parcurs ca fiind infracţionale; 0,1 puncte

Are obligaţia de a informa clientul în legătură cu situaţia curentă a asistenţei/reprezntării şi a răspunde solicitărilor de informare ale clientului; 0,1 puncte

Obligaţia de a comunica clientului informaţiile pe care le deţine în legătură cu cazul acestuia chiar şi în situaţia în care comunicarea lor ar contraveni interesului său personal; 0,1 puncte

Avocatul poate conduce discuţiile doar în prezenta clientului sau cu acordul acestuia, 0,1 puncte

Va ţine distinct evidenţa bunurilor care i-au fost încredinţate, 0,1 puncte

Fondurile financiare vor fi păstrate în conturi distincte; 0,1 puncte

Va ţine o evidenţă contabilă completă a fondurilor financiare; 0,1 puncte

Dacă primeşte fonduri financiare sau alte bunuri – e obligat să notifice clientul deindată; 0,1 puncte

Obligat să predea bunurile clientului cu excepţiile prevăzute de lege sau a unei înţelegeri cu clientul 0,1 puncte

Avocatul are drept de retenţie dacă există riscul ca un client să dea fondurilor o altă destinaţie şi avocatul să nu îşi mai poată încasa onorariul; 0,1 puncte

Avansurile de onorariu şi cheltuieli au acelaşi regim juridic cu fondurile 0,1 puncte

Poate să plaseze cu acordul clientului lichidităţi în conturi purtătoare de dobânzi 0,1 puncte

Să verifice într-o cauză în curs de rezolvare dacă unul sau mai mulţi confraţi au fost în prealabil angajaţi;0,1

Să aducă la cunoştinţă confratelui dacă acceptă să îl succeadă, înainte de a accepta această împrejurare 0,1

ÎNCETARE (art.28 din lege şi art.152 statut) Cauze de încetare- 1 punct

–         Cazuri prevăzute de lege 0,20

–         Acordul părţilor 0,20

–         Alte cazuri prevăzute de părţi 0,20

–         Prin renunţare unilaterală a clientului 0,20

–         Prin renunţarea unilaterală a avocatului 0,20

Efectele încetării(art.154 statut) 0,5 puncte

–         Are obligaţia să ia în timp util şi în mod rezonabil măsuri potrivite pentru apărarea intereselor clientului pentru a-şi angaja un alt avocat, predarea documentelor şi abunurilor, înştiinţarea organelor judiciare 1,5 puncte

 

2. Condiţii generale de primire in profesia de avocat 1 punct

Poate fi membru al unui barou din România cel care îndeplineşte următoarele condiţii:

a) are exerciţiul drepturilor civile şi politice; 0,25 puncte

b) este licenţiat al unei facultăţi de drept cu durata stabilită de lege. ; 0,25 puncte

c) nu se găseşte în vreunul dintre cazurile de nedemnitate prevăzute de prezenta lege; ; 0,25 puncte

d) este apt, din punct de vedere medical, pentru exercitarea profesiei. ; 0,25 puncte

(2) Îndeplinirea condiţiei prevăzute la lit. d) a alin. (1) trebuie dovedită cu certificat medical de sănătate, eliberat pe baza constatărilor făcute de o comisie medicală constituită în condiţiile prevăzute în statutul profesiei.

3. Modalităţi de exercitare a profesiei de avocat. avocatul titular al cabinetului individual şi avocatul asociat 2 PUNCTE

Avocatul titular al cabinetului individual 1 punct(Statut   ART. 203)

– Într-un cabinet individual există un singur avocat titular care poate exercita profesia singur sau împreună cu avocaţi colaboratori.

– În situaţia în care cabinetele individuale se asociază, încetează calitatea de avocat titular al cabinetului individual şi se dobândeşte calitatea de avocat asociat. La încetarea asocierii, ca o consecinţă a încetării formei de exercitare a profesiei (cabinetele asociate de avocaţi) încetează calitatea de avocat asociat şi se redobândeşte calitatea de avocat titular al cabinetului individual.

ART. 180

– dă numele cabinetului; Cabinetul individual este individualizat prin denumire care cuprinde numele avocatului titular urmat de sintagma cabinet de avocat (exemplu: „ION IONESCU – Cabinet de avocat” sau „I. IONESCU – Cabinet de avocat”).

ART. 172 litera c si f

-avocatul titular al cabinetului individual nu poate avea calitatea de avocat colaborator sau de avocat salarizat în cadrul profesiei;

– drept la clientela proprie –  avocatul colaborator şi avocatul salarizat în interiorul profesiei nu au drept la clientelă proprie;

Avocatul asociat 1 punct (statut art. 204 ART. 283)

– Dobândeşte calitatea de avocat asociat, după caz:

a) avocatul titular al cabinetului individual care se asociază potrivit art. 5 alin. (3) din Lege; 0,20

b) avocatul asociat într-o societate civilă profesională;0,20

c) avocatul asociat într-o societate civilă profesională cu răspundere limitată;0,20

d) avocatul devenit avocat asociat ca urmare a transformării sau reorganizării formei de exercitare a profesiei căreia i-a aparţinut în calitate de avocat titular al cabinetului individual sau în cadrul unor cabinete asociate ori de avocat asociat într-o societate civilă profesională.0,20

–         Pot semna contractele de colaborare sau de salarizare în interiorul profesiei numai avocaţii titulari ai cabinetelor individuale şi avocaţii asociaţi.0,20

DREPT CIVIL

1. Domiciliul – atribut de identificare a persoanei fizice in raporturile civile – 2 pct.

– notiune. definitie, natura juridical (drept personal nepatrimonial) – 0,25 pct

– importanta domiciliului in raporturile de drept civil (in domeniile capacitatii civile, obligatiilor civile, succesiunilor etc) – 0,25 pct

– caracterele juridice ale domiciliului (caractere generale specifice drepturilor personal nepatrimoniale; caractere specifice: stabilitate, unicitate, obligativitate) – 0,50 pct

– felurile domiciliului in raport de modul de stabilire; stabilirea, schimbarea si dovada domiciliului (domiciliul de drept comun; domiciliul legal; domiciliul conventional) – 1pct

– resedinta (notiune, caractere, stabilire, schimbare, dovada) – 0,25 pct

 

2. Regimul juridic al nulitatii absolute a actului juridic civil – 3 pct

– notiunea de regim juridic al nulitatii (ansamblul regulilor care guverneaza invocarea, aplicarea si mentinerea acestei sanctiuni de drept civil sub aspectul persoanelor care pot invoca sanctiunea, perioada de timp in care poate fi invocata si daca actul juridic nul absolut poate fi consolidat prin confirmare) – 0,25 pct

–  importanta practica a notiunii (calificarea nulitatii in raport de natura interesului ocrotit prin dispozitia legala incalcata la incheierea actului determina regimul juridic aplicabil sanctiunii, in raport de felul  nulitatatii, desi efectele sanctiunii sunt identice indiferent de felul nulitatii) – 0,25 pct

– enumerararea regulilor care guverneaza regimul nulitatii absolute – 0,25 pct

– nulitatea absoluta poate fi invocate de oricine are interes, de instanta, de procuror, de alte organe prevazute de lege – 0,75 pct

– nulitatea absoluta este imprescriptibila  – 0,75 pct

– nulitatea absoluta, in principiu, nu poate fi acoperita prin confirmare – 0,75 pct

– elemente de comparatie cu regimul juridic al nulitatii relative – 0,25 pct

 

3. Plata lucrului nedatorat – 2 pct

– definitie; reglementare; notiuni specifice institutiei (solvens, accipiens) – 0,25 pct

– conditiile platii nedatorate – 0,75 pct

– prestatia sa fie facuta cu titlu de plata;

– datoria in vederea careia s-a facut plata sa nu existe din punct de vedere juridic;

– plata sa fi fost facuta din eroare.

– efectele platii nedatorate – 0,50 pct

-obligatiile accipiensului; determinarea intinderii lor in raport de buna credinta sau reaua credinta a accipiensului;

– obligatiile solvensului.

– cine poate cere restituirea; termene de prescriptie – 0,25 pct

– cazuri in care nu exista obligatia de restituire a platii nedatorate – 0,25 pct.

 

4. Cesiunea de creanta – 2 pct

– definitie – 0,25 pct

– conditiile cesiunii de creanta (conditii de forma; conditii de opozabilitate) – 0,50 pct

– efectele cesiunii de creanta – 1,25 pct

– intre parti – 0,50 pct

– fata de terti – 0,50 pct

– obligatia de garantie – 0,25 pct

DREPT PROCESUAL CIVIL

1.  Actiunea in constatare. Definitie, tipuri de actiuni in constatare (clasificare), conditii de exercitare, sanctiuni procesuale – 2 puncte

– definitie – 0,5 pct

– tipuri de actiuni in constatare (clasificare) – 0,5 pct

– actiunea in constatare pozitiva/negativa

– actiunea in constatare declaratorie

– actiunea in constatare interogatorie

– actiunea in constatare provocatorie

– conditii de exercitare; particularitati fata de actiunea in realizare – 0,5 pct

– sanctiuni procesuale – 0,5 pct

2. Reprezentarea conventionala a persoanelor fizice prin mandatar neavocat in procesul civil (justificarea calitatii de mandatar judiciar; punerea de concluzii prin mandatar; incetarea mandatului judiciar) – 2 puncte

– justificarea calitatii de mandatar judiciar – total 0,5 pct

a). – procura judiciara – particularitati –                                                                       – mandatul trebuie sa fie ad litem

– mandatul este presupus dat pentru toate actele judecatii; situatia actelor de dispozitie;

– cerintele inscrisului prin care se dovedeste calitatea de mandatar.

b). – declaratia verbala facuta in sedinta si trecuta in incheierea de sedinta)

– punerea de concluzii de catre mandatar – 1 pct.

– incetarea mandatului judiciar – 0,5 pct.

– mandatul dureaza pana la retragerea lui

– moarte/interdictie mandatar

– moartea mandantului; introducerea in proces a mostenitorilor mandantului, situatia mandatarului

– renuntarea/retragerea mandatului. Conditii.

 

3. Renuntarea la judecata si renuntarea la drept (ambele in fata primei instante) – 2 puncte

– renuntarea la judecata – 1 pct.

– formalitatile renuntarii (cererea facuta in scris,            renuntarea nu se presupune)

– cand poate fi facuta renuntarea. Efecte.

– actul prin care se constata renuntarea la judecata

– efectele renuntarii la judecata

– renuntarea la drept – 1 pct

– cand poate avea loc. Particularitati.

– formele renuntarii (verbal/inscris autentic; renuntarea trebuie sa fie expresa);

– actul prin care se ia act de renuntare ;

– efectele renuntarii la drept.

 

4. Cheltuielile de judecata: continut; temei juridic; reguli de  solutionare a cererii de acordare a cheltuielilor de judecata – 3 puncte

– continut – 0,5 pct

– temeiul juridic al cheltuielilor de judecata – 1 pct.

– culpa procesuala a reclamantului

– culpa procesuala a paratului

– acordarea cheltuielilor de judecata – 1 pct

– marirea sau reducerea cheltuielilor de judecata – 0,5 pct

DREPT PENAL

1 – Legitima apărare (3 puncte)

-definiţia legitimei apărări: 1 punct

Este în stare de legitimă apărare acela care săvârşeşte fapta pentru a înlătura un atac material, direct, imediat şi injust, îndreptat împotriva sa, a altuia sau împotriva unui interes obştesc şi care pune în pericol grav persoana sau drepturile celui atacat ori interesul obştesc.

–         condiţiile legitimei apărări: 0,55 puncte

 1. condiţiile atacului:
 1. atacul să fie material: 0,05 puncte
 2. atacul să fie direct: 0,05 puncte
 3. atacul să fie imediat: 0,05 puncte
 4. atacul să fie injust: 0,05 puncte
 5. atacul să fie îndreptat împotriva unei persoane care se apără ori împotriva alteia sau împotriva unui interes obştesc: 0,05 puncte
 6. atacul să pună în pericol grav persoana celui atacat ori interesul obştesc: 0,05 puncte
 1. condiţiile apărării:
 1. apărarea să se realizeze printr-o faptă prevăzută de lege penală: 0,05 puncte
 2. apărarea să fie precedată de atac: 0,05 puncte
 3. apărarea să se îndrepte împotriva agresorului: 0,05 puncte
 4. apărarea să fie necesară pentru înlăturarea atacului: 0,05 puncte
 5. apărarea să fie proporţională cu gravitatea atacului: 0,05 puncte

–         depăşirea limitelor legitimei apărări: 0,50 puncte

Notă: se va avea în vedere prevederile art. 44 alin. 21 C. Pen.

–         prezumţia de apărare legitimă: 0,50 puncte

Notă: se vor avea în vedere prevederile art. 44 alin. 3 C. Pen.

–         efectele legitimei apărări: 0,45 puncte

 1. legitima apărare este o cauză care înlătură caracterul penal al faptei: 0,15 puncte
 2. pentru o faptă comisă în legitimă apărare nu este posibilă aplicarea unei sancţiuni sau a altei măsuri cu caracter penal (de exemplu, măsuri de siguranţă): 0,15 puncte
 3. legitima apărare înlătură şi răspunderea civilă pentru prejudiciul suferit de atacator: 0,15 puncte

 

2. – Desistarea şi împiedicare producerii rezultatului (3 puncte)

Notă: se vor avea în vedere prevederile  art. 22 C. Pen.

–         definiţia desistării: 1 punct

–         condiţiile desistării: 0,30 puncte

 1. să existe un început de executare a faptei: 0,10 puncte
 2. executarea faptei să fie întreruptă: 0,10 puncte
 3. întreruperea să fie expresia voinţei libere a făptuitorului: 0,10 puncte

–         definiţia împiedicării producerii rezultatului: 1 punct

–         condiţiile împiedicării producerii rezultatului: 0,40 puncte

 1. făptuitorul să fi executat în întregime acţiunea ce reprezintă elementul material: 0,10 puncte
 2. făptuitorul, după executarea faptei, să împiedice producerea rezultatului: 0,10 puncte
 3. împiedicarea producerii rezultatului să fie făcută de făptuitor din proprie iniţiativă: 0,10 puncte
 4. împiedicarea producerii rezultatului să aibă loc mai înainte de descoperirea faptei: 0,10 puncte

–         efectele desistării şi împiedicării producerii rezultatului: 0,30 puncte

 1. ambele reprezintă cauze de nepedepsire, de impunitate: 0,15 puncte
 2. dacă până în momentul desistării şi împiedicării producerii rezultatului activităţile îndeplinite realizează conţinutul unei alte infracţiuni, făptuitorul urmează să răspundă penal pentru infracţiunea realizată: 0,15 puncte

3 .– Relele tratamente aplicate minorului (3 puncte)

Notă: se vor avea în vedere prevederile  art. 306 C. Pen.

–         definiţie infracţiune: 1,60 puncte

Punerea în primejdie gravă, prin măsuri sau tratamente de orice fel, a dezvoltării fizice, intelectuale sau morale a minorului, de către părinţi sau de către orice persoană căreia minorul i-a fost încredinţat spre creştere şi educare.

–         elementele infracţiunii: 1,40 puncte

 1. obiectul juridic: 0, 20 puncte

–         relaţiile privind convieţuirea socială în cadrul familiei

 1. obiectul material: 0, 20 puncte

–         corpul minorului

 1. subiectul activ: 0, 20 puncte

–         este calificat prin calitatea de părinte sau de persoană căreia minorul i-a fost încredinţat spre creştere şi educare

–         participaţia penală este posibilă sub forma instigării şi a complicităţii; instigator sau complice poate fi orice persoană

 1. subiectul pasiv: 0, 20 puncte

–  este calificat prin calitate de minor (0-18 ani)

 1. latura obiectivă: 0, 20 puncte

– elementul material se poate realiza prin măsuri sau tratamente de orice fel

– este necesar ca măsurile să pună în primejdie gravă dezvoltarea fizică, intelectuală sau morală a minorului

– dacă fapta are ca urmare o vătămare a integrităţii corporale sau a sănătăţii, se aplică regulile referitoare la concursul de infracţiuni

 1. latura subiectivă: 0, 20 puncte

–         presupune vinovăţia infractorului sub forma intenţiei, care poate fi directă sau indirectă

 1. tentativa şi consumarea: 0, 20 puncte

–         tentativa nu se pedepseşte

consumarea infracţiunii are loc în momentul în care dezvoltarea fizică, intelectuală sau morală a minorului este primejduită în mod grav prin măsurile luate sau tratamentele aplicate; dacă măsurile sau tratamentele se repetă în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, infracţiunea prezintă forma continuată de săvârşire; în acest caz, ea se epuizează atunci când încetează măsurile luate sau tratamentele aplicate minorului

 

DREPT PROCESUAL PENAL

1. Cauzele care impiedica punerea in miscare a actiunii penale sau care sting actiunea penala. Actele procesuale prin care se da efect cazurilor de impiedicare a punerii in miscare sau a exercitarii actiunii penale – 3 puncte

– impedimente referitoare la temeiul de fapt al actiunii penale (art. 10 lit. a, b1, c si e Cod procedura penala) – 0,5 pct

– lipsa temeiului de drept (art. 10 lit. b si d Cod procedura penala) – 0,5 pct

– cauze care inlatura raspunderea penala (art. 10 lit. f – j Cod procedura penala) – 1 pct

– actele procesuale prin care se da efect cazurilor de impiedicare a punerii in miscare sau a exercitarii actiunii penale – 1 pct.

Rezolutia procurorului, ordonanta procurorului, hotararea instantei de judecata privind:

– neinceperea urmaririi penale;

– clasarea cauzei;

– scoaterea de sub urmarire penala;

– incetarea urmaririi penale;

– achitarea inculpatului;

– incetarea procesului penal.

Distinctii privind actele procesuale prin care se dau efect cazurilor legale prevazute la art. 10 Cod procedura penala.

2. Invinuitul: drepturi si obligatii; deosebirea „invinuitului” fata de ” faptuitor” si „inculpat” – 2 puncte

– inculpatul este parte in proces, subiect pasiv al exercitiului actiunii penale, persoana fizica sau persoana juridica, o persoana determinata; imunitatea penala – 0,5 pct

– notiunea de faptuitor, notiunea de invinuit (in raport de inceperea urmaririi penale ori punerae in miscare a actiunii penale) – 0,5 pct

– drepturile si indatoririle procesuale ale inculpatului in faza de urmarire penala si in faza de judecata – 1 pct

 

3. Nulitatea relativa – sanctiune procedurala penala  (notiune; conditii) – 2 puncte

notiune; conceptia codului de procedura penala privind nulitatea relativa – 0,5 pct

conditiile in care intervine nulitatea relativa – total 0,5 pct

– producerea unei vatamari procesuale – 0,25 pct

– vatamarea produsa sa nu poata fi inlaturata decat prin anularea actului – 0,25 pct

–  trasaturile nulitatii relative – total 1 pct

– poate fi acoperita;

– trebuie invocata intr-o anumita stare a procesului;

– poate fi invocata numai de partea care a suferit vatamarea prin incalcarea legii

 

4. Cazurile de contestatie in anulare in procesul penal. Enumerare si analiza – 2 puncte

– pentru fiecare caz de contestatie in anulare se acorda cate 0,40 pct

 

 

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile despre tine sau dă clic pe un icon pentru autentificare:

WordPress.com Logo

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Log Out / Schimbă )

Twitter picture

Comentezi folosind contul tău Twitter. Log Out / Schimbă )

Facebook photo

Comentezi folosind contul tău Facebook. Log Out / Schimbă )

Google+ photo

Comentezi folosind contul tău Google+. Log Out / Schimbă )

Connecting to %s